Geography

Athenry Journal Vol 3, No. 1, May 1997

Tisaxon; Tysaxon

  Name (as per O.S.I. Map): Tisaxon; Tysaxon Ainm/Ainmneacha as Gaeilge (John O’Donavan’s Townland Index 1862): Tigh Sacson Meaning of the Name:  Ainm as Gaeilge:                         ...